Splošni pogoji uporabe storitev Printbox

 1. Uvodne določbe in definicije

Sprejeti splošni pogoji in pravila uporabe storitev Printbox urejajo izvajanje in zagotavljanje komunikacijskih, multimedijskih in informacijskih storitev ter dostopa do storitev in orodij Printbox, ki jih ponuja družba Print boks d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana in ki so podrobneje opredeljene v nadaljevanju.

V pravilih uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

"Računalništvo v oblaku" je model računalniških storitev, ki omogoča priročen, krajevno neomejen internetni dostop »na zahtevo« do deljenih prilagodljivih računalniških zmogljivosti (kot do npr. omrežja, serverjev, pomnilnikov, aplikacij, orodij in storitev). Računalništvo v oblaku je način dostave IT storitev z upravičenim potencialom za povečanje sodelovanja, elastičnosti poslovanja in razpoložljivosti računalniških virov ter omogoča zmanjšanje stroškov preko optimiziranega in učinkovitega računalništva. Računalništvo v oblaku predvideva svet, ki je za uporabnike v največji možni meri prilagodljiv in nadgradljiv – komponente v oblaku se tako brez velikih vhodnih stroškov in v najkrajšem času priskrbijo, izvajajo, odvzamejo ali pa se njihov obseg poveča ali zmanjša, kar zagotavlja model dodeljevanja in porabe na zahtevo.

»Programska oprema kot storitev (SaaS)« je storitev, ki zagotavlja celotno infrastrukturo skupaj s programsko opremo in nastavitvami za njeno delovanje. Uporabnik za ta storitveni model potrebuje le spletni brskalnik ali podobno odjemalsko aplikacijo in dostop do interneta, vse ostalo zagotavlja ponudnik storitve.

“Storitev Printbox” ali “Sistem Printbox” je računalniška storitev tiskanja prednaloženih vsebin v oblaku, namenjena potrošnikom in podjetjem, ki potrebujejo dostop do tiskalniških storitev na javno dostopnih mestih oziroma na javnih površinah, ki jo ponuja družba Print boks d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.

»Orodja Printbox« ali "Orodja" Zbirka programskih orodij, ki omogočajo uporabo storitev Printbox in upravljanje z uporabniškim računom s pomočjo mobilnih naprav in namiznih ali prenosnih računalnikov.

“Upravljavec” je podjetje Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.

"Cenik" pomeni cenik storitev Printbox, ki je objavljen na posameznem Printbox kiosku, v mobilni aplikaciji Android in na spletni strani https://printbox.net/sl/slovenija/cenik/

“Kiosk” ali »Printbox enota« je naprava, ki omogoča izvajanje storitve Printbox, zlasti tiskanje v javnem prostoru.

»Uporabnik« je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki se registrira v storitev Printbox ali uporablja storitve Printbox brez registracije.

"Uporabniški vmesnik" je programska rešitev z avtorsko obliko in usklajeno funkcionalnostjo, ki uporabnikom omogoča dostopanje do podatkov in storitev Printbox.

"Uporabniški račun" je zbirka informacij, ki registriranemu uporabniku omogoča identifikacijo, na podlagi katere mu je omogočen dostop do Storitev Printbox ter shranjevanje vsebin v oblaku.

“Printbox PIN” je osebna identifikacijska številka, ki jo uporabnik prejme ob registraciji v storitev Printbox in jo lahko uporabi pri prijavi v svoj uporabniški račun.

“Printbox kredit” je enota za plačevanje storitev Printbox.

“Lokacija kioska” ali preprosto "lokacija" je javno dostopno mesto, kjer je nameščen kiosk za potrebe dostopa uporabnikov.

"Spletna stran" je spletna stran upravljavca: printbox.si.

“Uporabniška seja” je obdobje, ki se prične s prijavo (kot registrirani ali neregistrirani uporabnik) v del uporabniškega vmesnika na Printbox kiosku, ki omogoča nakup Printbox kreditov in tiskanje datotek, in se konča z odjavo iz tega dela uporabniškega vmesnika.

"Osebni podatki" osebni podatki uporabnika, potrebni za registracijo v storitev Printbox in udeležbo v tržnokomunikacijskih aktivnostih (nagradne igre in ostale promocijske aktivnosti).

»Naložena vsebina« ali »Naložena datoteka«: fotografija, gradivo, datoteka ali kakršnakoli dokumentacija, ki jo uporabnik Printboxa naloži na svoj uporabniški račun.

 1. Sprejemanje pravil in pogojev uporabe

Za uporabo storitve Printbox in spletne strani printbox.si se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe storitve Printbox (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo storitev Printbox in spletne strani printbox.si. Upravljavec storitve Printbox si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko se prijavlja v sistem Printbox oziroma ko koristi storitev. Nadaljnja uporaba storitve Printbox, po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem storitve Printbox (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil. Uporabnik se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

 1. Registracija uporabnika

Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Za registracijo je potreben obstoječ in veljaven e-mail naslov ter vnos gesla, ki ga določi uporabnik sam (izbrano geslo je lahko sestavljeno iz črk in številk in mora biti dolgo vsaj 4 znake). Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja, PIN pa mu je kot ena izmed možnosti za naknaden dostop do storitve Printbox nato poslan preko elektronske pošte ali pa mu je dostopen na Printbox kiosku pod zavihkom ˝pomoč˝ in na spletni strani printbox.si (po prijavi z uporabniškim računom v meniju NASTAVITVE). Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Registracija in prijava uporabnikov je mogoča na spletni strani printbox.si ali na katerikoli enoti Printbox v Sloveniji.

 1. Tehnična podpora upravljavca, zagotavljanje dostopa do kioskov in storitev

Storitev Printbox za svoje delovanje uporablja javno dostopno internetno omrežje, ki ga praviloma zagotavlja lastnik ali najemnik lokacije. Uporabnik sprejema dejstvo, da so storitve Printbox odvisne od delovanja internetnega omrežja, za katerega upravljavec ne odgovarja. Upravljavec v nobenem primeru ne nastopa kot neposreden ponudnik internetnega dostopa, električne energije in drugih komunikacijskih storitev.

Upravljavec dostopnost do kioskov zagotavlja s posameznimi sporazumi z imetniki lokacije, skladno z dejanskimi in pravnimi omejitvami, ki jih določa imetnik lokacije (urnik, odpiralni čas, hišni red, itd). Uporabnik pri dostopu storitev sprejema navedene omejitve, ki jih določa vsak posamezni imetnik lokacije. Upravljavec lahko, ni pa dolžan javno sporočati posameznih sprememb omejitev dostopa.

Upravljavec si pridružuje pravico nadgrajevati, dodajati, spreminjati ali ukinjati dodatne, dopolnilne in druge storitve, brez obveznosti o vnaprejšnjem obveščanju.

Upravljavec lahko spremeni nastavitve, potrebne za uporabo storitev, ali druge parametre. Njihovo novo obliko oziroma vsebino mora sporočiti uporabniku najmanj 3 (tri) delovne dni pred nameravano spremembo preko elektronske pošte, informacijskega zaslona ali spletne strani printbox.si.

Upravljavec je dolžan zagotoviti dostopnost do svoje spletne strani z možnostjo upravljanja uporabniškega računa preko vsaj enega od dveh spletnih brskalnikov z največjim tržnim deležem v Republiki Sloveniji.

Uporabnik je seznanjen in se strinja s tem, da:

 • V primeru motenega delovanja/nedelovanja internetnega priključka, električnega omrežja, komunikacijskega prehoda in/ali druge komunikacijske opreme na lokaciji kioska uporaba storitev ne bo možna.
 • Bo opravljanje storitev onemogočeno tudi v primeru začasne ali trajne omejitve dostopa do storitev ali omejitve storitev zaradi kršitve pogodbenih obveznosti imetnika lokacije. 
 • Upravljavec zagotavlja nemoteno delovanje storitve Printbox 24 ur na dan od ponedeljka do vključno nedelje (režim: 24/7/365), če ne gre za izredne dogodke na omrežju, zahtevnejše posodobitve ali drugačen časovni režim imetnika lokacije.
 • Si upravljavec pridržuje pravico, da v času, ko je zagotovljeno nemoteno delovanje storitve Printbox ter ob dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji opravlja vzdrževalna dela. Ta vzdrževalna dela imajo lahko za posledico popolno ali delno nezmožnost uporabe storitve Printbox.
 • Si upravljavec pridržuje pravico, da v času, ko je zagotovljeno nemoteno delovanje storitve Printbox opravlja vzdrževalna dela, dodaja nove funkcionalnosti in spreminja uporabniški vmesnik, v kolikor to nima vpliva na nemoteno in normalno uporabo storitve Printbox.

Upravljavec zagotavlja naročnikom kakovost storitev, kot jo ponujajo oziroma omogočajo dane tehnične razmere in lastnosti omrežja Printbox, interna inštalacija imetnika lokacije ter uporabljena komunikacijska in druga oprema ter posledično ne zagotavlja nemotenega delovanja storitev in tudi dopušča možnost kasnejših sprememb kakovosti storitev.

Nedelovanje ali neustrezno delovanje katere koli opreme lahko povzroči motnje ali nedelovanje storitve Printbox. Do motenj ali nedelovanja storitev lahko pride tudi zaradi nadgrajevanja ali modifikacij opreme oziroma omrežja, o čemer se bo upravljavec trudil obveščati preko svojih komunikacijskih kanalov. Upravljavec storitve Printbox vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom storitve Printbox nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer v delovnem času upravljavca, objavljenem na spletni strani. Uporabniku sta za vzpostavitev kontakta z upravljavcem na voljo kontaktna telefonska številka in elektronska pošta, objavljeni na posameznih enotah Printbox in spletni strani printbox.net.

 1. Odgovornost upravljavca za vsebine, naložene v sistem s strani uporabnika

Uporabnik se zavezuje, da bo enote Printbox, spletno stran, storitve in ostala orodja Printbox uporabljal na lastno odgovornost. Upravljavec ni odgovoren za kakršno koli izgubo, poškodbo, odtujitev ali spreminjanje podatkov, ki jih uporabnik tiska, pošilja, sprejema, posreduje ali hrani v okviru storitev Printbox.

V primeru, da je vsebina datoteke v nasprotju s temi pravili in pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdor koli o tem obvesti upravljavca po e-pošti: info@printbox.net, pri čemer mora navesti točne podatke spornih datotek (ime in lokacija datoteke) in razlog pritožbe. Upravljavec bo pritožbo preveril in ustrezno ukrepal ter po potrebi odstranil sporne datoteke. V povezavi s tem si upravljavec pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe shranjenih datotek, v kolikor meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza ali krši ta pravila in pogoje uporabe oziroma bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje.

 1. Zavrnitev registracije ali izvedbe storitve

Upravljavec si pridružuje pravico do zavrnitve registracije uporabnika ali do zavrnitve plačila dobroimetja, če meni, da bi to lahko škodovalo interesom upravljavca – presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje (predvsem v primerih a ne izključno – ustvarjanje Printbox uporabniških računov z neobstoječimi elektronskimi naslovi z namenom pridobitve Printbox ugodnosti). Upravljavec storitve Printbox si tudi pridržuje pravico do odstranitve iz storitve Printbox tiste uporabnike, ki bi kršili ta pravila in pogoje uporabe ali kako drugače škodovali storitvi Printbox, njenim upravljavcem oziroma lastnikom (uporabnik v storitev Printbox naloži vsebine, ki niso v skladu s temi pravili in pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo). Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

 1. Jamčevanje za v oblak naloženo vsebino

Upravljavec storitve Printbox si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost storitve in uporabniške izkušnje. Upravljavec ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine naložene v oblak, kakor tudi ne za integriteto vsebine, zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšne druge namene. Upravljavec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki so v storitev Printbox naložene s strani uporabnikov ali poslovnih partnerjev.

 1. Odškodninska odgovornost upravljavca

Upravljavec jamči zgolj in samo za škodo, ki jo je povzročil zaradi velike malomarnosti ali naklepa. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, nepravočasne izvedbe storitve, nedelovanja posameznega terminala ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. V nobenem primeru upravljavec ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitve, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravljavec si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve Printbox. Uporabnik se strinja, da v nobenem primeru ne more od upravljalca zahtevati odškodnine, ki bi presegala dvojno višino dobroimetja na dan nezagotovljene storitve Printbox ali storitve izvedene z napako. Upravljavec v nobenem primeru ni odgovoren za nedelovanje posameznega terminala Printbox, uporabnik pa se zaveda, da mu je na voljo več terminalov Printbox, na katerih lahko koristi storitve.

 1. Ponujanje storitev tretjih oseb s strani upravljavca

V kolikor upravljavec v okviru storitve Printbox ponuja, trži ali kakor koli drugače ponuja storitve tretje osebe (voucherje, bone, tiskovine, programsko opremo, komunikacijske in druge storitve ipd.), veljajo za te storitve in opremo splošna pravila poslovanja oziroma pogoji poslovanja teh tretjih oseb. Uporabnik je dolžan spoštovati pogoje poslovanja tretjih oseb, vezanih na njihove storitve. Upravljavec za pravilnost, veljavnost in spoštovanje pravil tretjih oseb ne odgovarja.

 1. Zagotavljanje zasebnosti uporabnikov

Upravljavec spoštuje zasebnost uporabnikov in obravnava vsebino vseh podatkov kot zasebno, ne more pa zagotavljati popolne varnosti (zasebnosti) podatkov. Upravljavec si bo prizadeval zagotavljati tajnost vsebine v skladu s svojimi tehničnimi možnostmi in v skladu z veljavnimi predpisi.

Uporabnik bo ob registraciji storitve (na spletni strani printbox.si ali katerikoli enoti Printbox v Sloveniji) na izbran elektronski naslov (izbran ob registraciji) prejel Printbox PIN, email naslov za pošiljanje vsebin na uporabniški račun ter morebitne ostale podatke glede delovanja in uporabe storitve Printbox, za katere je sam dolžan zagotoviti stalen nadzor in varovanje. Uporabnik se zavezuje, da bo Printbox PIN, ki mu ga bo dodelil Printbox, hranil kot poslovno skrivnost in ga bo uporabljal izključno sam.

Uporabnik je zavezan upravljavca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, pri čemer bo upravljavec uporabniku omogočil brezplačno spremembo uporabniškega gesla (Upravljavec bo uporabniku na njegovo željo posredoval povezavo do spletnega mesta, kjer lahko uporabnik samostojno uredi spremembo uporabniškega gesla).

 1. Obveznosti upravljavca in uporabnika v zvezi z dostopom do uporabniškega računa

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal.

 1. Uporaba, obdelava in varstvo osebnih podatkov ter naloženih vsebin uporabnikov

Vsak uporabnik storitve Printbox s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja storitve Printbox in pošiljanja elektronske pošte v skladu s [13.] točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Uporabnik lahko prekliče pravico do uporabe osebnih podatkov po elektronski pošti (info@printbox.net). Preklic bo urejen v roku 48 ur od trenutka prejema zahtevke po preklicu na info@printbox.net. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in naloženih vsebin in z njimi ravna v skladu z EU/EGS. 63. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec storitev Printbox, družba Print boks d.o.o., Koprska ulica 94, Ljubljana. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja storitve Printbox. Upravljavec storitve Printbox bo podatke uporabnika hranil najmanj eno leto in največ 2 leti od zadnje aktivacije računa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Obveznost hrambe podatkov velja le dokler upravljavec vzdržuje storitev Printbox.

 1. Uporaba kontaktnih podatkov uporabnika

Uporabnik, ki opravi registracijo v storitev Printbox, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s storitvijo. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na ODJAVA. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem storitev Printbox ali z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Upravljavec se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja storitve Printbox.

 1. Cena storitev, pogoji plačila in izdajanja računov

Izvedba posameznih storitev je plačljiva. Cena in pogoji plačila so razvidni iz cenika, dostopnega na vsakem kiosku, spletni strani https://printbox.net/sl/slovenija/cenik/ in Android mobilni aplikaciji, prav tako pa je končna cena razvidna pred dokončno potrditvijo storitve. Uporabnik posameznik ima na voljo več vrst plačevanja. Možni načini plačila so: preko Monete (omenjeni način plačila je mogoče izvesti pri tistih mobilnih operaterjih, ki omogočajo nakup izdelkov in storitev s storitvijo Moneta), z gotovino, nakazilom preko TRR (velja izključno za nakazila v višini 10,00 EUR ali več), NFC čitalnik ali spletni nakupom na spletni strani https://sl.printbox.net/myaccount/ . Plačilo z Moneto in gotovino je mogoče izvršiti na kateremkoli kiosku, pri čemer vsi kioski sprejemajo plačila z Monteto in bankovci, kovance in NFC naprave sprejemajo le nekateri kioski. Upravljavec storitve Printbox vplačanega zneska ne vrača. Prav tako ne vrača razlike med zneskom vplačila in zneskom trenutne porabe. Razlika v vrednosti se v obliki Printbox kreditov registriranemu uporabniku ohrani na njegovem uporabniškem računu do zaprtja uporabniškega računa. Neregistriranim Printbox uporabnikom se neporabljena vrednost (Printbox krediti) ne more shraniti v Printbox sistem, saj nimajo uporabniškega računa. Neregistiran Printbox uporabnik lahko razliko v vrednosti v obliki Printbox kreditov shrani na novo ustvarjen uporabniški račun ob izhodu iz uporabniške seje kot neregistriran uporabnik.

V primeru zaprtja računa se le ta zaračuna 15,00 EUR. Dobroimetje uporabnika na računu, katerega želi zapreti se, ne izplača ampak porabi za stroške zaprtja uporabniškega računa. V kolikor ima uporabnik več dobroimetja na računu, kot je strošek zapiranja računa, se uporabniku vrne razlika presežne vrednosti. Storitve Printbox se izvedejo po uporabnikovem potrdilu izbrane storitve in po opravljenem plačilu ali unovčitvi promocijske kode. S potrditvijo storitve po opravljenih tehničnih korakih, je pogodba med Print boks d.o.o. in med uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev pa je po potrditvi in prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve tega ne omogoča. Glede na navedeno po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo. Skladno s 43.č členom ZVPot ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu potrošnik predloži podjetju na obrazcu za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Obr. OP), ki ga pošlje po pošti ali elektronski pošti. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.Reklamacijski postopki glede nakupa Printbox kreditov bodo obravnavani individualno (uporabnik se lahko obrne na info@printbox.net ali 080 820 000 vsak delovnik od 7h do 20h).

Skladno s 143. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, izjeme od obveznosti izdajanja računov (ZDD-1_PIZDDV-NPB14), Printbox kiosk ne izdaja računov za svoje storitve. V primeru nakupa s kreditno kartico uporabnik prejme račun za nakup Printbox kreditov. Uporabnik se strinja, da se mu račun za nakup Printbox kreditov preko spletnega vmesnika, generira in shrani v vrsto za tisk njegovega uporabniškega računa. S tem se uporabnik strinja, da je prejel račun za opravljen nakup Printbox kreditov.

 1. Rok veljavnost in doba koriščenja Printbox kreditov

Printbox krediti (kupljeni ali pridobljeni do vključno 31.1.2017) so na uporabniškem račun trajno uporabni v primeru, da je uporabnik aktiven. Za aktivnost se šteje, da je opravljeno vsaj eno od naslednjih dejanj: opravljen je nakup vsaj 1 Printbox kredita, unovčena je vsaj 1 promocijska koda ali natisnjena je vsaj 1 stran. V primeru, da v roku treh let pri uporabniku ne pride do nobene v prejšnjem odstavku navedene aktivnosti, Print boks d.o.o. tak uporabniški račun registrira v bazi neaktivnih uporabniških računov, dobroimetje/stanje Printbox kreditov na neaktivnem uporabniškem računu pa se arhivira. Sam uporabniški račun ostane aktiven in je uporabniku dana možnost ponovno kupiti ali pridobiti Printbox kredite. Ta omejitev prične veljati z dnem 1.2.2017 in velja za Printbox kredite, kupljene in pridobljene do vključno 31.1.2017 (prvo registriranje neaktivnih uporabniških računov se bo pričelo izvajati od 1.6.2017 dalje).

Od 1. 2. 2017 Print boks d.o.o. za rok veljavnosti in dobo koriščenja Printbox kreditov kupljenih ali pridobljenih po 1.2.2017 upošteva splošni 5 letni zastaralni rok v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ-UPB 1, Ur. L. RS, št. 97/2007): iz vseh uporabniških računov, se od datuma nakupa ali pridobitve Printbox kreditov dobroimetje po preteku 5 let prenese med prihodke Print boks d.o.o., Printbox kredite pa se izbriše iz uporabniškega računa. Zastranje in brisanje Printbox kreditov iz uporabniških računov, ki niso bili porabljeni v roku 5 let od datuma nakupa ali pridobitve, se prične na dan 15. februar 2022.

 1. Odgovornost uporabnikov za vsebino, naloženo v oblak

Uporabnik storitve Printbox se zavezuje, da bo v oblak naložena programska vsebina dopustna in ne bo z zakonom prepovedana, prav tako pa da z nalaganjem vsebine v oblak ne bo kršil morebitnih pravic tretjih oseb. V primeru suma kaznivega dejanja bo upravljavec sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da v oblak ne bo nalagal vsebine, ki je v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo spoštoval pravice tretjih. Še zlasti se uporabnik zavezuje, da storitve ne bo zlorabljal za kršitve avtorskih ali sorodnih pravic tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravic industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik za svojo vsebino naloženo v oblak v celoti odgovarja samostojno. Uporabnik se šteje za upravljavca naložene vsebine in se zaveda, da upravljavec storitve nima niti pravnih niti tehničnih možnosti, da bi lahko nadziral naloženo vsebino.

 1. Avtorske pravice na storitvah Printbox

Vsebina storitev Printbox, spletne strani printbox.si, orodij Printbox, vizualni izgled vmesnika, povezane baze podatkov in programska koda storitve Printbox je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela programske opreme Printbox, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedana.

 1. Piškotki

Namestitev piškotkov na spletnem mestu printbox.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu printbox.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega portala printbox.si, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi, pri nalaganju vsebine v oblak ali pri izvedbi storitve ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem, iz katerega izhaja strinjanje uporabnika za sprejem piškotka. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje na zahtevo tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta printbox.si bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

 1. Končne določbe

V kolikor sporov, povezanih z naročniškim razmerjem, ni moč urediti po mirni poti se spori prenesejo v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani, ki bo odločalo po slovenskem pravu.

Vsakršno delno ali celostno kopiranje, spreminjanje, distribuiranje ipd. teh splošnih pravil poslovanj brez odobritve s strani upravljalca je nedovoljeno. V primeru, da je kateri koli del teh splošnih pogojev poslovanja spoznan za neustreznega, nezakonitega ali neveljavnega, to ne vpliva na ostale dele, ki se uporabljajo še naprej in neodvisno od neustreznega dela. Neveljavna določila teh splošnih pogojev se lahko vedno nadomesti z veljavnimi, ki morajo čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

 1. Podatki o upravljavcu storitve Printbox in spletne strani printbox.net

 Upravljavec storitve Printbox, spletne strani printbox.si in domene printbox.si je družba Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Aleš Glavan. Vse informacije o upravljavcu spletne strani so na voljo na printbox.net.

Print boks d.o.o.

Koprska ulica 94,

1000 Ljubljana

Ljubljana, 8.12.2021

sl_SI

oznaka

naslov

opis