Opći uvjeti korištenja Printbox usluga

 1. Uvodne odredbe i definicije

Usvojeni opći uvjeti i pravila korištenja Printbox usluga reguliraju provedbu i pružanje komunikacijskih, multimedijskih i informacijskih usluga te pristup Printbox uslugama i alatima koje nudi Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, a koji su pobliže definirani. ispod.

Izrazi korišteni u pravilima imaju sljedeća značenja:

"Računalni oblak" je model računalne usluge koji pruža prikladan, lokalno neograničen pristup Internetu na zahtjev zajedničkim fleksibilnim računalnim mogućnostima (kao što su mreže, poslužitelji, memorija, aplikacije, alati i usluge). Računalstvo u oblaku način je pružanja IT usluga s legitimnim potencijalom za povećanje suradnje, poslovne otpornosti i dostupnosti računalnih resursa te omogućuje smanjenje troškova kroz optimizirano i učinkovito računalstvo. Računalstvo u oblaku pruža svijet koji je što je moguće fleksibilniji i nadogradiv za korisnike – komponente oblaka se na taj način nabavljaju, implementiraju, oduzimaju ili povećavaju ili smanjuju u veličini u tren oka i bez velikih ulaznih troškova, pružajući model raspodjele i trošenja na zahtjev .

“Softver kao usluga (SaaS)” je usluga koja pruža cjelokupnu infrastrukturu zajedno sa softverom i postavkama za njegov rad. Korisniku je za ovaj model usluge potreban samo web preglednik ili slična klijentska aplikacija te pristup internetu, sve ostalo osigurava davatelj usluge.

“Usluga Printbox” ili “Printbox sustav” je računalna usluga za ispis predučitanih sadržaja u oblaku, namijenjena potrošačima i tvrtkama kojima je potreban pristup uslugama ispisa na javno dostupnim mjestima ili javnim površinama, a nudi je Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.

“Alati Printbox” ili "Alati" Zbirka softverskih alata koji vam omogućuju korištenje Printbox usluga i upravljanje korisničkim računom putem mobilnih uređaja te stolnih ili prijenosnih računala.

"Menadžer" je tvrtka Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.

"Cjenik" označava cjenik Printbox usluga objavljen na svakom Printbox kiosku, u Android mobilnoj aplikaciji i na web stranici https://printbox.net/sl/slovenija/cenik/

"Kiosk" ili “Printbox jedinica” je uređaj koji omogućuje Printbox uslugu, posebice ispis na javnom prostoru.

"Korisnik" označava fizičku ili pravnu osobu ili samostalnog poduzetnika koji se registrira na uslugu Printbox ili koristi uslugu Printbox bez registracije.

"Korisničko sučelje" je programsko rješenje autorskog dizajna i usklađene funkcionalnosti koje korisnicima omogućuje pristup podacima i Printbox uslugama.

"Korisnički račun" je zbirka informacija koja registriranom korisniku omogućuje identifikaciju, koja mu omogućuje pristup Printbox uslugama i pohranu sadržaja u oblak.

“PIN za Printbox” je osobni identifikacijski broj koji korisnik dobiva prilikom registracije na Printbox uslugu i može ga koristiti prilikom prijave na svoj korisnički račun.

“Printbox kredit” je jedinica za plaćanje Printbox usluga.

“Lokacija kioska” ili jednostavno "lokacija" je javno dostupno mjesto na kojem se postavlja kiosk za potrebe pristupa korisnika.

"Web stranica" je web stranica operatera: printbox.si.

“Korisnička sesija” je razdoblje koje počinje prijavom (kao registrirani ili neregistrirani korisnik) na dio korisničkog sučelja Printbox kioska koji vam omogućuje kupnju Printbox kredita i ispis datoteka, a završava odjavom iz ovog dijela korisničkog sučelja.

"Osobni podaci" osobni podaci korisnika potrebni za registraciju u Printbox uslugu i sudjelovanje u aktivnostima tržišnog komuniciranja (nagradne igre i druge promotivne aktivnosti).

“Učitani sadržaj” ili "Učitana datoteka": fotografija, materijal, datoteka ili bilo koja dokumentacija koju Printbox korisnik postavlja na svoj korisnički račun.

 1. Prihvaćanje pravila i uvjeta korištenja

Za korištenje usluge Printbox i web stranice printbox.si korisnik se mora složiti s Uvjetima korištenja usluge Printbox (u daljnjem tekstu pravila). Prihvaćanje pravila je uvjet za korištenje Printbox usluga i web stranice printbox.si. Printbox operater zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Korisnik je dužan biti u tijeku s njima te ih upoznati prilikom svake prijave u Printbox sustav ili korištenja usluge. Nastavak korištenja usluge Printbox nakon objave promjena znači da je korisnik suglasan s tim promjenama. Za korisnike koji imaju sklopljen ugovor s operaterom usluge Printbox (u daljnjem tekstu operater), ova pravila (verzija važeća u trenutku narudžbe) također su dio ugovornih odredbi. Prihvaćanjem pravila korisnik se obvezuje postupati u skladu s njima.

 1. Registracija korisnika

U trenutku prve registracije, korisnik se mora registrirati i mora imati 15 ili više godina na dan registracije. Za registraciju je potrebna postojeća i valjana e-mail adresa te unijeti lozinku koju je postavio korisnik (odabrana lozinka može se sastojati od slova i brojki i mora imati minimalno 4 znaka). Korisnik prilikom registracije mora popuniti potrebna polja, a PIN mu se zatim šalje putem e-maila kao jedna od opcija za naknadni pristup Printbox servisu ili je dostupan na Printbox kiosku pod karticom “pomoć” i na web stranici printbox.si (nakon prijave) korisničkim računom u izborniku POSTAVKE). Korisnik mora ispuniti sva potrebna polja stvarnim podacima. Izdaja druge osobe je zločin. Registracija i prijava korisnika moguća je na web stranici printbox.si ili u bilo kojoj jedinici Printboxa u Sloveniji.

 1. Tehnička podrška operatera, omogućavanje pristupa kioscima i uslugama

Usluga Printbox koristi javno dostupnu internetsku mrežu koju najčešće osigurava vlasnik ili zakupac stranice. Korisnik prihvaća činjenicu da Printbox usluge ovise o radu internetske mreže, za što operater nije odgovoran. Operator ni u kojem slučaju neće djelovati kao izravni pružatelj usluga pristupa internetu, električne energije i drugih komunikacijskih usluga.

Operater osigurava pristup kioscima pojedinačnim ugovorima s vlasnicima lokacija, u skladu sa stvarnim i zakonskim ograničenjima koje postavlja vlasnik lokacije (raspored, radno vrijeme, kućni red i dr.). Prilikom pristupa uslugama korisnik prihvaća navedena ograničenja postavljena od strane svakog pojedinog nositelja lokacije. Operator može, ali nije dužan, javno objaviti pojedine izmjene ograničenja pristupa.

Operater zadržava pravo nadograditi, dodati, promijeniti ili ukinuti dodatne, dopunske i druge usluge, bez obveze prethodne obavijesti.

Operater može promijeniti postavke potrebne za korištenje usluga ili druge parametre. Njihov novi oblik ili sadržaj mora biti priopćen korisniku najmanje 3 (tri) radna dana prije namjeravane promjene putem e-maila, informacijskog ekrana ili web stranice printbox.si.

Operater je dužan osigurati pristup svojoj web stranici s mogućnošću upravljanja korisničkim računom putem najmanje jednog od dva web preglednika s najvećim tržišnim udjelom u Republici Sloveniji.

Korisnik je upoznat i suglasan da:

 • U slučaju poremećaja rada/nefunkcioniranja internetske veze, električne mreže, komunikacijskog pristupnika i/ili druge komunikacijske opreme na lokaciji kioska, korištenje usluga neće biti moguće.
 • Pružanje usluga također će biti onemogućeno u slučaju privremenog ili trajnog ograničenja pristupa uslugama ili ograničenja pružanja usluga zbog kršenja ugovornih obveza vlasnika stranice. 
 • Operater osigurava nesmetan rad Printbox usluge 24 sata dnevno od ponedjeljka do uključivo nedjelje (mod rada: 24/7/365), osim u slučaju hitnih situacija na mreži, zahtjevnijih ažuriranja ili drugačijeg vremenskog režima vlasnika lokacije.
 • Operater zadržava pravo obavljanja radova na održavanju u Republici Sloveniji za vrijeme kada je osiguran nesmetan rad Printbox usluge i za vrijeme državnih praznika. Ovi radovi na održavanju mogu dovesti do potpune ili djelomične nemogućnosti korištenja usluge Printbox.
 • Operater zadržava pravo obavljanja radova održavanja, dodavanja novih funkcionalnosti i izmjene korisničkog sučelja uz zajamčeno nesmetano funkcioniranje Printbox usluge, pod uvjetom da to ne utječe na nesmetano i normalno korištenje Printbox usluge.

Operator osigurava pretplatnicima kvalitetu usluga koju nudi ili omogućuje zadani tehnički uvjeti i karakteristike Printbox mreže, interne instalacije vlasnika lokacije te korištene komunikacijske i druge opreme.

Kvar ili neispravnost bilo koje opreme može uzrokovati neispravan rad Printboxa. Do poremećaja ili nefunkcioniranja usluga može doći i zbog nadogradnje ili modifikacije opreme ili mreže, o čemu će operater nastojati obavijestiti putem svojih komunikacijskih kanala. Printbox Operater svim posjetiteljima i registriranim korisnicima Printbox usluge pruža stručnu i tehničku pomoć u korištenju Internet stranice, tijekom radnog vremena Operatera objavljenog na Internet stranici. Za uspostavljanje kontakta s operaterom korisniku su dostupni kontakt telefon i e-mail, objavljeni na pojedinim jedinicama Printboxa i web stranici printbox.si.

 1. Odgovornost operatera za sadržaj koji je korisnik postavio na sustav

Korisnik se obvezuje koristiti Printbox jedinice, web stranicu, usluge i druge Printbox alate na vlastitu odgovornost. Operater nije odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje, zlouporabu ili promjenu podataka koje korisnik ispisuje, šalje, prima, prenosi ili pohranjuje u sklopu Printbox usluga.

U slučaju da sadržaj datoteke krši ova pravila i uvjete korištenja ili važeći zakon, svatko može obavijestiti administratora na e-mail: info@printbox.net, navodeći točne podatke o spornim datotekama (naziv datoteke i lokaciju) i razlog žalbe. Administrator će provjeriti prigovor i poduzeti odgovarajuće radnje te po potrebi ukloniti sporne datoteke. S tim u vezi, administrator zadržava pravo brisanja, cenzure ili izmjene pohranjenih datoteka ako smatra da sadržaj u cjelini ili njegov dio nije u skladu ili krši ova pravila i uvjete korištenja ili bi mogao kršiti važeće zakone.

 1. Odbijanje registracije ili obavljanja usluge

Administrator zadržava pravo odbiti registraciju korisnika ili odbiti plaćanje kredita ako smatra da bi to moglo štetiti interesima operatera – operater zadržava pravo na to (posebno u slučajevima ali ne isključivo – stvaranje Printbox korisnika računa kako bi ostvarili Printbox pogodnosti). Printbox operater također zadržava pravo ukloniti s Printbox servisa one korisnike koji krše ove uvjete korištenja ili na drugi način štete Printbox servisu, njegovim operaterima ili vlasnicima (korisnik na Printbox servis postavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima i uvjeti korištenja ili primjenjivi zakon). Ocjenu ovoga u potpunosti zadržava operater.

 1. Jamstvo za sadržaj prenesen u oblak

Printbox operater zadržava pravo promjene funkcionalnosti usluge i korisničkog iskustva. Operater ne jamči da će korisnik moći pristupiti sadržaju postavljenom na oblak, kao ni za cjelovitost sadržaja, stoga se preporuča da korisnik sačuva sadržaj i fotografije ako ih kasnije želi koristiti u druge svrhe . Operater također ne preuzima nikakvu odgovornost za istinitost, ispravnost i zakonitost sadržaja koje korisnici ili poslovni partneri postavljaju na uslugu Printbox.

 1. Odgovornost operatera

Operater je isključivo odgovoran za štetu uzrokovanu grubim nemarom ili namjerom. Operater i njegovi vlasnici nisu odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući bilo kakvu izgubljenu dobit, koja proizlazi iz prekida pristupa, kašnjenja usluge, kvara bilo kojeg terminala ili kvarova web stranice, te ne jamče uspješnost korištenja ove web stranica. Operater ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili nemogućnošću korištenja usluge, uključujući bez ograničenja izgubljeni prihod ili očekivanu dobit, gubitak dobre volje, gubitak posla, gubitak podataka, računalne pogreške ili kvar ili druge štetne događanja. Operater također zadržava pravo, ako smatra potrebnim, prekinuti pružanje usluge Printbox u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga i na potrebno vrijeme, bez prethodne obavijesti. Korisnik je suglasan da ni u kojem slučaju ne može potraživati naknadu od operatera koja prelazi dvostruki iznos kredita na dan neosigurane usluge Printbox ili usluge izvršene s greškom. Operater ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za nefunkcioniranje pojedinog Printbox terminala, a korisnik je svjestan da mu je na raspolaganju više Printbox terminala na kojima može koristiti usluge.

 1. Pružanje usluga trećih strana od strane operatera

Ukoliko operater nudi, plasira ili na bilo koji drugi način nudi usluge trećih osoba (vaučere, bonove, tiskovine, softver, komunikacijske i druge usluge i dr.) u okviru usluge Printbox, na te usluge i opremu vrijede opća pravila poslovanja odn. uvjetima ovih trećih strana. osobe. Korisnik je dužan poštivati uvjete poslovanja trećih osoba vezane uz njihove usluge. Operater ne odgovara za ispravnost, valjanost i poštivanje pravila trećih osoba.

 1. Osiguravanje privatnosti korisnika

Voditelj obrade poštuje privatnost korisnika i sadržaj svih podataka tretira kao privatni, ali ne može jamčiti potpunu sigurnost (privatnost) podataka. Operater će nastojati osigurati povjerljivost sadržaja u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima i sukladno važećim propisima.

Nakon registracije usluge (na web stranici printbox.si ili bilo kojoj Printbox jedinici u Sloveniji), korisnik će dobiti Printbox PIN, odabranu e-mail adresu za slanje sadržaja na korisnički račun i sve druge informacije u vezi s radom i korištenjem Printboxa. službu, za koju je dužan osigurati stalni nadzor i zaštitu. Korisnik se obvezuje Printbox PIN koji mu je dodijelio Printbox čuvati kao poslovnu tajnu i koristiti ga isključivo za sebe.

Korisnik je dužan obavijestiti administratora o sumnji da lozinku koristi neovlaštena osoba, a administrator će korisniku omogućiti besplatnu promjenu korisničke lozinke (Operater će korisniku dati poveznicu na web stranicu na kojoj korisnik može promijeniti korisničku lozinku).

 1. Obveze operatora i korisnika glede pristupa korisničkom računu

Korisnik je dužan brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke te ju povremeno mijenjati. Operater nije odgovoran za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će poduzeti odgovarajuće mjere odmah nakon što korisnik primi obavijest o navodnoj zlouporabi.

 1. Korištenje, obrada i zaštita osobnih podataka i učitanih korisničkih sadržaja

Prihvaćanjem ovih pravila svaki korisnik Printbox usluge dopušta korištenje i obradu osobnih i drugih podataka koje daje u svrhu Printbox usluge i slanja elektroničke pošte sukladno točki [13] ovih pravila. Voditelj obrade se obvezuje koristiti ove podatke samo u svrhu za koju su pribavljeni. Završetkom registracije korisnik je upoznat s načinom postupanja s osobnim podacima te je suglasan da Voditelj obrade obrađuje i čuva njegove osobne podatke do opoziva. Korisnik može opozvati pravo korištenja osobnih podataka putem e-maila (info@printbox.net). Otkazivanje će biti dogovoreno unutar 48 sati od primitka zahtjeva za otkazivanjem na info@printbox.net. Podaci korisnika obrađuju se i pohranjuju na način iu roku s određenom i legitimnom svrhom. Voditelj obrade jamči privatnost osobnih podataka i učitanih sadržaja te s njima postupa u skladu s EU/EEZ. Članak 63. Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1). Voditelj obrade osobnih podataka je voditelj obrade Printbox usluga, tvrtka Print boks doo, Koprska ulica 94 100, Ljubljana. Voditelj obrade neće prosljeđivati osobne podatke trećim stranama, osim u slučajevima kada je to potrebno za potrebe usluge Printbox. Printbox operater će čuvati podatke korisnika minimalno godinu dana, a najviše 2 godine od zadnje aktivacije računa, s čime je korisnik suglasan prilikom registracije. Obveza čuvanja podataka vrijedi samo dok operater održava Printbox uslugu.

 1. Korištenje podataka za kontakt korisnika

Korisnik koji se registrira na uslugu Printbox pristaje na primanje elektroničke pošte vezane uz uslugu. Ove poruke mogu sadržavati reklamne poruke poslovnih partnera Operatera. Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti da voditelj obrade trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje oglasnih poruka. Za odjavu od primanja ovih poruka, morate kliknuti Otkaži pretplatu u primljenoj e-pošti. Odjava se odnosi na sve e-mailove, osim onih vezanih uz rad Printbox servisa ili pružanje usluge Upravitelja. Operater se obvezuje da e-mail adrese i ostale osobne podatke korisnika neće prosljeđivati drugima osim u slučajevima kada je to potrebno za potrebe Printbox usluge.

 1. Cijena usluga, uvjeti plaćanja i fakturiranje

Provedba pojedinih usluga se naplaćuje. Cijenu i uvjete plaćanja možete vidjeti iz cjenika dostupnog na svakom kiosku, web stranici https://sl.printbox.net/cenik/ i Android mobilnoj aplikaciji, a konačnu cijenu možete vidjeti prije finalne potvrda usluge. Pojedinačni korisnik ima na raspolaganju više vrsta plaćanja. Mogući načini plaćanja su: putem Monete (ovaj način plaćanja moguće je izvršiti kod mobilnih operatera koji omogućuju kupnju proizvoda i usluga uz uslugu Moneta), gotovinom, virmanom (odnosi se samo na transfere od 10,00 EUR ili više), NFC čitač ili online kupnja na https://en.printbox.net/myaccount/. Plaćanje Monetom i gotovinom moguće je izvršiti na bilo kojem kiosku, s tim da svi kiosci prihvaćaju plaćanje Monetom, a novčanice, kovanice i NFC uređaje prihvaćaju samo neki kiosci. Operater Printboxa ne vraća uplaćeni iznos. Također ne vraća razliku između iznosa depozita i iznosa tekuće potrošnje. Razlika u vrijednosti u obliku Printbox kredita registriranom korisniku zadržava se na njegovom korisničkom računu do zatvaranja korisničkog računa. Neregistrirani Printbox korisnici ne mogu pohraniti neiskorištenu vrijednost (Printbox kredite) u Printbox sustav jer nemaju korisnički račun. Neregistrirani Printbox korisnik razliku u iznosu Printbox kredita može spremiti na novokreirani korisnički račun prilikom odjave iz korisničke sesije kao neregistrirani korisnik.

U slučaju gašenja računa naplaćuje se 15,00 EUR. Kredit korisnika na računu koji želi zatvoriti se ne isplaćuje već troši za troškove gašenja korisničkog računa. Ukoliko korisnik ima više kredita na računu od troška zatvaranja računa, razlika viška vrijednosti se vraća korisniku. Printbox usluge obavljaju se nakon što korisnik potvrdi odabranu uslugu te nakon uplate ili iskorištenja promotivnog koda. Potvrdom usluge nakon obavljenih tehničkih koraka, sklopljen je ugovor između Print boks doo i korisnika. Ovo se smatra ugovorom na daljinu, a usluga se izvršava nakon potvrde i uplate. U slučaju odnosa s potrošačima, operater prilikom upravljanja internetskim stranicama postupa sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (ZVPot). Operater jamči korisnicima koji su potrošači prema ZVPot-u sva prava koja proizlaze iz ZVPot-a, osim mogućnosti odustajanja od ugovora nakon početka pružanja usluge, jer priroda usluge to ne dopušta. S obzirom na navedeno, odustajanje od sklopljenog ugovora nakon početka pružanja usluge više nije moguće te je uplata nepovratna. Sukladno članku 43.č ZVPot, potrošač ima pravo u roku od 14 dana obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora, bez potrebe da navede razlog svoje odluke. Potrošač obavijest o odustajanju od ugovora dostavlja poduzeću na obrascu za ostvarivanje prava potrošača na odustanak od ugovora (Obrazac OP) koji šalje poštom ili elektroničkom poštom. Kako bi potrošač mogao odustati od ugovora u roku određenom za odustajanje, smatrat će se da je obavijest o odustajanju poslana pravodobno ako je obavijest o odustajanju ispoštovana. istekom roka za odustajanje od ovog ugovora. U slučaju odustajanja od ugovora, tvrtka odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora vraća sve primljene uplate. Žalbeni postupci za kupnju Printbox kredita razmatrat će se pojedinačno od 7 do 20 sati).

Sukladno članku 143. Pravilnika o provedbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izuzeća od obveze izdavanja računa (ZDD-1_PIZDDV-NPB14), Printbox kiosk ne izdaje račune za svoje usluge. U slučaju kupnje kreditnom karticom, korisnik dobiva račun za kupnju Printbox kredita. Korisnik je suglasan da se njegov račun za kupnju Printbox kredita putem web sučelja generira i pohranjuje u red čekanja za ispis njegovog korisničkog računa. Time se korisnik slaže da je primio račun za kupnju Printbox kredita.

 1. Rok valjanosti i rok korištenja Printbox kredita

Printbox krediti (kupljeni ili dobiveni zaključno s 31. siječnja 2017.) trajno su iskoristivi na korisničkom računu u slučaju da je korisnik aktivan. Smatra se da je aktivnost dovršila najmanje jednu od sljedećih radnji: kupljen je najmanje 1 Printbox kredit, iskorišten je najmanje 1 promotivni kod ili je ispisana barem 1 stranica. U slučaju da se unutar tri godine kod korisnika ne dogodi niti jedna od radnji navedenih u prethodnom stavku, Print boks doo takav korisnički račun upisuje u bazu neaktivnih korisničkih računa, a kredit/stanje Printbox kredita na neaktivnom korisničkom računu. je arhiviran. Sam korisnički račun ostaje aktivan i korisniku se daje mogućnost otkupa ili dobivanja Printbox kredita. Ovo ograničenje stupa na snagu 1. veljače 2017. i primjenjivat će se na Printbox kredite kupljene i stečene do uključivo 31. siječnja 2017. (prva registracija neaktivnih korisničkih računa započet će 1. lipnja 2017.).

Od 1. 2. 2017. Print boks doo za vrijeme važenja i razdoblja korištenja Printbox kredita kupljenih ili stečenih nakon 1. 2. 2017. primjenjuje se opći zastarni rok od 5 godina sukladno članku 346. Zakona o obveznim odnosima (OZ. -UPB 1, Ur.L.RS, broj 97/2007): sa svih korisničkih računa, od datuma kupnje ili stjecanja Printbox kredita kredit se nakon 5 godina prenosi u prihode Print boksa doo, a Printbox krediti se brišu iz korisničkog računa. Povlačenje i brisanje Printbox kredita s korisničkih računa koji nisu korišteni unutar 5 godina od datuma kupnje ili stjecanja započet će 15. veljače 2022.

 1. Odgovornost korisnika za sadržaj prenesen u oblak

Korisnik Printbox usluge obvezuje se da će sadržaji učitani u oblak biti dopušteni i da neće biti zabranjeni zakonom, te da učitavanjem sadržaja u oblak neće kršiti prava trećih osoba. U slučaju sumnje na kazneno djelo, operater će surađivati s nadležnim tijelima. Korisnik se obvezuje da u oblak neće postavljati sadržaj koji je u suprotnosti s važećim zakonima, drugim propisima i Ustavom Republike Slovenije te da će poštivati prava trećih osoba. Korisnik se osobito obvezuje da usluge neće zlorabiti za povrede autorskog i srodnih prava trećih osoba iz Zakona o autorskom i srodnim pravima (ZASP) i prava industrijskog vlasništva iz Zakona o industrijskom vlasništvu (ZIL-1). Korisnik je isključivo odgovoran za svoj sadržaj prenesen u oblak. Korisnik se smatra upraviteljem učitanog sadržaja i svjestan je da upravitelj usluge nema niti pravnu niti tehničku mogućnost kontrole učitanog sadržaja.

 1. Autorska prava u Printbox uslugama

Sadržaj Printbox servisa, web stranice printbox.si, Printbox alati, vizualni izgled sučelja, povezane baze podataka i programski kod Printbox servisa zaštićeni su autorskim pravom, stoga je kopiranje, korištenje bilo kojeg dijela Printbox softvera bez prethodne pismene dozvole operatera. je zabranjeno.

 1. Kolačići

Postavljanje kolačića na web stranicu printbox.si regulirano je Zakonom o elektroničkim komunikacijama (Uradni list Republike Slovenije, br. 109/2012; ZEKom-1), koji uzima u obzir Direktivu o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (2002/58 / ES). Operater web stranice će pohraniti ili dobiti pristup podacima pohranjenim u terminalnoj opremi korisnika, pod uvjetom da je korisnik na to pristao. Prethodno se korisnik jasno i iscrpno informira o voditelju obrade i svrsi obrade tih podataka. Privolu korisnika, koja je slobodno dana i izražava njegovu volju, dobiva operater web stranice prije postavljanja kolačića ili prikupljanja podataka o korisniku; na temelju obavijesti korisnika o slanju i namjeni kolačića. Korisnik je na web stranici printbox.si obaviješten koje podatke namjerava pohraniti u kolačić, za koju svrhu i koji je rok valjanosti kolačića koji će biti prihvaćen. Korisnik je upoznat da će kolačić pružatelju oglašavanja omogućiti prikupljanje podataka o posjetima drugim web stranicama, prikazanim oglasima i sl., korisniku se daje objašnjenje kolačića i njegove uporabe te informacije o tijeku praćenja putem kolačića. Odluka o prihvaćanju kolačića je na korisniku. Korisnikovo prihvaćanje kolačića smatra se jasnom privolom (označavanjem) koju korisnik može dati prilikom korištenja web portala printbox.si, registracije korisničkog profila, prijave, postavljanja sadržaja u oblak ili obavljanja usluge ili uz jasan implicirani čin, iz kojeg se podrazumijeva pristanak korisnika da prihvati kolačić. Činjenica da je korisnik prihvatio kolačić smatra se važećim pristankom i za naknadno prikupljanje podataka koji proizlaze iz ovog kolačića. Registrirani korisnik također može povući danu suglasnost na zahtjev. Operater web stranice printbox.si obavijestit će korisnike web stranice da se praćenje odvija putem kolačića.

 1. Završne odredbe

Ukoliko se sporovi vezani uz pretplatnički odnos ne mogu riješiti mirnim putem, sporovi će se proslijediti nadležnom sudu u Ljubljani, koji će odlučiti prema slovenskom pravu.

Zabranjeno je svako djelomično ili potpuno kopiranje, mijenjanje, distribucija i sl. ovih općih pravila poslovanja bez odobrenja voditelja. U slučaju da se bilo koji dio ovih Općih uvjeta pokaže neprikladnim, nezakonitim ili nevažećim, to neće utjecati na druge dijelove koji se nastavljaju koristiti i neovisno o neprikladnom dijelu. Nevaljane odredbe ovih općih uvjeta uvijek se mogu zamijeniti važećim, koje moraju što je moguće bliže odgovarati svrsi nevaljane odredbe.

 1. Podaci o operateru usluge Printbox i web stranici printbox.net

 Operater usluge Printbox, web stranice printbox.si i domene printbox.si je tvrtka Print boks doo, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, koju zastupa direktor Aleš Glavan. Sve informacije o operateru web stranice dostupne su na printbox.net.

Print boks doo

Koprska ulica 94,

1000 Ljubljana

Ljubljana, 8.12.2021

hr

označiti

adresa

opis